Geen actuele mededelingen


Wat doet een bewindvoerder? Een bewindvoerder regelt uw financiële zaken. Hij zorgt ervoor dat de vaste lasten betaald worden en zoekt naar oplossingen voor eventuele schulden.

Wie zijn wij? Bewindvoeringskantoor Weert e.o. heeft twee bewindvoerders (Frans Biemans en Dewi Soewarso). Zij worden ondersteund door een administratieve kracht. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de rechtbank aan bewindvoerders stelt. Omdat het kantoor wordt geleid door twee bewindvoerders en een administratieve kracht is de continuïteit gegarandeerd.

Voor wie werken wij? Bewindvoering is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te behartigen.

Hoe gaat het in zijn werk? Als u zich aanmeldt bij bewindvoeringskantoor Weert plannen we een kennismakingsgesprek in. Dit is kostenloos. Tijdens deze kennismaking kijken we wat voor u de beste oplossing is. Gaan we samen verder dan wordt er op uw naam een beheerrekening geopend. Op deze rekening wordt uw inkomen gestort en de vaste lasten worden vanuit deze rekening betaald. Ook wordt er een leefgeldrekening voor u geopend waarop uw leefgeld wordt gestort. U heeft altijd inzage in beide rekeningen.

Wat kost bewindvoering? De tarieven voor bewindvoering worden elk jaar door de overheid vastgesteld. Afhankelijk van uw inkomen kunnen de kosten eventueel door uw gemeente worden vergoed.

Aanmelden? Aanmelden bij bewindvoeringskantoor Weert kan door het sturen van een e-mail met uw adresgegevens en telefoonnummer. Ons e-mail adres: info@bewindvoeringweert.nl.

Telefonisch spreekuur: Maandag tot en met donderdag van 10.00uur tot 12.00uur. Ons telefoonnummer: 0495-622731

Bezwaren - en klachtenregeling Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene bepalingen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie:
Bewindvoeringskantoor Weert e.o.
Bewindvoerders:
Mevr. D. Soewarso en de dhr F. Biemans
Beroepsvereniging :
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB)
Cliënt:
Een onder bewind gestelde bij wie de organisatie tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten.
Bezwaar:
Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening.
Klacht:
Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Bewindvoeringskantoor Weert e.o.. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Indien gewenst zal een medewerker de cliënt behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

 • Naam en adres van de melder
 • De datum van vermelding van het bezwaar of klacht
 • Een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

Artikel 3
Bezwaren en klachten worden niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • er niet voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2
 • als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • het feit waartegen geklaagd wordt langer dan drie maanden voor indiening van het bezwaar of de klacht heeft plaatsgevonden

Bezwaren

Artikel 4

 1. Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt en/of een vertegenwoordiger van de cliënt op te lossen.
 2. Lukt dat niet dan ontvangt de cliënt binnen een maand schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar is afgedaan.
 3. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.
 4. De behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats

Artikel 5
Elk bezwaar wordt meteen geregistreerd op een voorbedrukt en genummerd formulier. De cliënt wordt op de hoogte gesteld van de ontvangst en wordt medegedeeld wanneer hij/zij antwoord krijgt. Als het bezwaar is opgelost of afgedaan, wordt de wijze waarop dat is gebeurt, vastgelegd op het bezwarenformulier. De organisatie archiveert de afgewerkte bezwarenformulieren, zowel in het cliëntendossier als in de administratie van de organisatie.

Klachten

Artikel 6

 1. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand behandeld door de bewindvoerder. Deze registreert de klacht, stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.
 2. De wijze van behandeling wordt bepaald door de bewindvoerder, echter met inachtneming van het volgende:
  1. De bevindvoerder hoort de cliënt, tenzij de bewindvoerder van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. De bewindvoerder deelt dat schriftelijk mede aan de cliënt
  2. De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt
 3. De bewindvoerder gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
  • in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling
  • in overstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of
  • na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
 4. Behandeling van de klacht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
 6. Indien de klager het niet eens is met de bevindingen en/of de maatregelen van de bewindvoerder, kan hij/zij de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders met het verzoek de klacht nader te onderzoeken.
 7. Indien binnen 6 weken na voorlegging van de klant aan de beroepsvereniging geen oplossing is bereikt, wordt uiterlijk binnen één maand door de bewindvoerder schriftelijk en gemotiveerd over de klacht beslist.

Artikel 7

 1. Elk bezwaar en elke klacht wordt door de bewindvoerder vermeldt op het bezwaar- c.q. klachtenformulier en deelt de cliënt zo nodig mede wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn/haar bezwaar of klacht.
 2. Als het bezwaar of de klacht is opgelost of afgedaan wordt dat terstond medegedeeld en geregistreerd en vastgelegd op het bezwaar- c.q. klachtenformulier

Artikel 8
Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als die cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter geeft gewend.

Slotbepaling

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009 en geldt voor onbepaalde tijd.

Print versie

Spelregels dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

 1. Algemeen:
  Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven.
 2. Aanvang bewindvoering
  De rechthebbende verstrekt alle benodigde informatie en documenten omtrent inkomen, lasten, schulden en andere financiële zaken en/of verplichtingen welke nodig zijn om een inventarisatie te maken van de huidige financiële toestand. Bij de kennismaking wordt aan rechthebbende “een nodiglijstje” overhandigd.
  • genoemde inventarisatie is onderdeel van de intake werkzaamheden van de bewindvoerder.
 3. Beheerrekening t.n.v. cliënt:
  Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening. BW art 1: 436
  • de inkomsten en uitgaven van de rechthebbende vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan
  • in het kader van bewindvoering is geen roodstand mogelijk
 4. Beginbalans:
  Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving en een beginbalans bij de Rechtbank indienen. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en de schulden van de rechthebbende. BW art 1: 436 lid 1.
 5. Budget:
  Uiterlijk binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op. Inhoudend de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de rechthebbende.
  • bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van rechthebbende met elkaar in evenwicht te zijn
  • bij het opstellen van het budgetplan dient in elk geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder hiervoor gereserveerd.
  • indien de bewindvoerder en de rechthebbende geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de bewindvoerder de inhoud van het plan.
  • de rechthebbende is verplicht alle nota’s en rekeningen die hij ontvangt terstond door te geven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal deze rekeningen voldoen als zij vallen binnen het opgestelde budgetplan. Als deze verplichtingen niet zijn opgenomen in het budgetplan zal de bewindvoerder pas over gaan tot betaling na overleg met de rechthebbende mits er ruimte is in het budgetplan en het saldo toereikend is.
 6. Registergoederen:
  Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster) BW art 1: 436 lid 3.
 7. Schulden:
  Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de rechthebbende. De schuldeisers worden eenmalig schriftelijk op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling.
  • inventarisatie van de schulden valt onder de intake werkzaamheden van de bewindvoerder
  • de bewindvoerder vraagt uitstel van eventuele incasso/executiemaatregelen
  • de bewindvoerder maakt een plan van aanpak t.w.:
   • het onderbrengen van de schulden bij de officiële SH verleningsinstanties
   • het zelf aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers op kern vaste lasten (huur, energie, zorg)
   • het instellen van de beslagvrije voet en schuldeisers verwijzen naar de eerste beslaglegger
  • indien de bewindvoerder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de algemene voorwaarden tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.
  • de bewindvoerder berekent de afloscapaciteit van de rechthebbende op grond van het genoten inkomen minus vaste lasten en leefgeld. Deze berekening gebeurt met de voorgeschreven berekeningsmethode van het Recofa-model.
  • de onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.
 8. Inkomen:
  De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen.
  • de rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, hetzij middels inkomen uit vermogen of door middel van inkomen uit een uitkering.
  • de rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband c.q. uitkering.
 9. Uitgaven:
  De bewindvoerder verricht de uitgaven zoveel mogelijk overeenkomstig de opgestelde begroting. Absolute prioriteit hebben de bewindvoeringskosten, de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en de overige vaste lasten.
  • de bewindvoerder verstrekt aan rechthebbende wekelijks of maandelijks een bedrag aan leefgeld op een daartoe bestemde bankrekening.
  • de bewindvoerder beslist aan de hand van het (veranderde) inkomen en/of verandering in de vaste lasten of het leefgeldbedrag moet worden aangepast. (Aanpassing mede aan de hand van de gegevens van het NIBUD).
 10. Informatie:
  Rechthebbende:
  De rechthebbende draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, die van invloed zijn op de bewindvoering en op de bestedingsruimte doorgestuurd worden naar de bewindvoerder. De rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder.
  • de rechthebbende is bekend met het feit dat de bewindvoerder in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
  • de cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • de rechthebbende geeft bij onderbewindstelling volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
  • de rechthebbende is verplicht de wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder mee te delen.
  • de rechthebbende verplicht zich om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instanthouden van een roodstand op een bankrekening.
  • de rechthebbende blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.
  Bewindvoerder:
  De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport, waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter ter controle. De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de actuele stand van de schulden. Deze wordt eveneens aangeboden aan de kantonrechter ter controle.
  • de bewindvoerder zal de rechthebbende op diens verzoek schriftelijk informeren over de voortgang van de bewindvoering.
  • de bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het beschikbaar stellen van een inlogcode om mee te kunnen kijken in de bankgegevens of op verzoek het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening aan de rechthebbende en het periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.
 11. Rekening en verantwoording:
  Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen. BW art 1: 445.
  • de rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter
  • het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december
 12. Bereikbaarheid:
  Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem door de bewindvoerder schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk of per e-mail te bereiken. Uiterlijk binnen 2 werkdagen zal op een vragende mail worden gereageerd.
 13. Privacy:
  De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De Wet Bescherming persoonsgegevens is hierop van toepassing. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de rechthebbende is of indien dit uit de aard der bewindvoering voortvloeit.
 14. Aansprakelijkheid:
  De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en welke vorm dan ook, die de rechthebbende door toedoen van de bewindvoerder bij het uitvoeren van de bewindvoering en de bij hem in dienst zijnde medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van de bewindvoerder. BW art 1: 442
  • de rechthebbende vrijwaart de bewindvoerder tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met voor de rechthebbende verrichte werkzaamheden.
  • de bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
  • indien er sprake is van een omstandigheid- waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van de bewindvoerder komt.
 15. Klachten of bezwaren:
  Op verzoek zal de rechthebbende het klachtenreglement en een klachtenformulier ter beschikking worden gesteld.
 16. Beëindiging bewindvoering:
  De bewindvoering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging kan in onderling overleggen met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist over deze aanvraag via een beschikking.
 17. Slotbepaling:
  Deze algemene voorwaarden kunnen niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling. Nederlands recht is van toepassing.
  • de administratie van de bewindvoerder strekt onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
  • de bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder conform getekende uittreksels uit zijn administratie.
  • de tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK
  • deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden of uitgereikt
  • deze algemene voorwaarden kunnen ook worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van bewindvoeringskantoor Weert e.o.”.

Print versie